Arkiv

Arkiv för december, 2014

Sophantering

december 29th, 2014
Kommentarer inaktiverade för Sophantering

Translation into English upon request to styrelsen@svartvidet.se

Styrelsen har mottagit och erfarit att den gemensamma sophanteringen inte alltid efterföljs enligt gällande regler.

Först rent generellt gällande en samfällighet.
Det som de flesta tänker på när de hör ordet samfällighet är radhusområden eller områden med fristående grupphus med mindre tomter. I de här områdena finns något som på fackspråk brukar kallas för gemensamhetsanläggningar. Det är grönytor, lekplatser, parkeringsytor, garage, infarts- och gångvägar och annat som de som bor i området använder gemensamt. Även tak, värmesystem och vatten kan ingå i gemensamhetsanläggningarna. Samfälligheter tillgodoser vissa gemensamma behov för de anläggningarna som ingår i samfälligheten.

Vi har en gemensam anläggning för sophantering, alla ärenden som har med den anläggningen är samfällda ärenden – inga konstigheter!
Om en fastighetsägare upplever prolem med intilliggande granne/grannar så är det inte en samfälld fråga för styrelsen att hantera.
Vad exakt som vår samfällighetsförening förvaltar framgår av föreningens stadgar.

Vad gäller sophantering:

1.       Det finns lagar och förordningar om hur sopor ska hanteras. Allt hushållsavfall ska lämnas till kommunen för hantering. Komposterbart material kan undantas från kravet om kommunal hantering, om komposteringen anmäls till miljöförvaltningen.

2.       Miljöförvaltningen har till uppgift att kontrollera att avfallsreglerna följs. Om det finns anledning att tro att någon tar hand om sina sopor själv kommer miljöförvaltningen att påbörja en utredning. Fastighetsägaren får då betala en tillsynsavgift för den utredning miljöförvaltningen gör.

Miljöförvaltningen i Stockholm finns i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 Stockholm Telefon växel: 08-508 28 800
E-post: miljoforvaltningen@​stockholm.se Webbplats: www.stockholm.se/miljoforvaltningen
Hit görs anmälan om olägenhet – skadedjur.

I miljöbalkens 15 kapitel hanteras avfallsansvar och där står:

§5 a §: Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt

11 § För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. I renhållningsordningen skall sådana förutsättningar anges som avses i 8 § tredje stycket. Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Det betyder att Stockholms stad är skyldiga att ha en renhållningsordning och en avfallsplan.
Du finner renhållningsordningen här: http://www.stockholm.se/PageFiles/291207/Kfs_2014-04_Renhallningordning_Stockholm.pdf
I denna finns följande:

§2 står att: Alla fastighetsägare måste hantera sitt avfall så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljö uppkommer.
Om man då förvarar soporna så det orsakar olägenhet bryter man mot denna paragraf. Olägenhet kan vara råttor, skadedjur, kråkor/skator, buller och massa annat.

11 § Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som renhållaren tillhandahåller, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter, miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

12 § Hushållsavfall som uppkommer inom fastighet ska tillhandahållas på sådant sätt att renhållaren kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.

Styrelsen har pratat med miljöinspektör i Stockholm som råder till följande gång i processen att komma till bukt med felaktig sophantering:

1.       Prata med personen som är problemet! Görs rimligen av den som upplever olägenhet

2.       Hjälper inte punkt 1. Gör en anmälan om olägenhet till Miljöförvaltningen i kommunen (kan göras av privatperson eller samfällighetsföreningen)

3.       Om många tycker samma sak (stor del av en föreningsmedlemmar, tex >10 fastigheter) är det lämpligt att alla de som har klagomålet anmäler tillsammans istället för 10 separata anmälningar

4.       Miljökontoret kommer sannolikt kontakta samfälligheten och se om föreningen ser ett problem och därmed försökt agera (om det inte är föreningen som anmält ärendet)

5.       Miljökontoret genomför kontroll/uppföljning beroende på vad som framkommit i steg 1-4

 

Styrelsen uppmanar alltid till att i första hand ta kontakt med personen som är orsaken till problemet. Styrelsen är helt enig i att inte driva enskilda ärenden mot boenden. Det är inte  tillåtet av enskilda fastighetsägare utanför Styrelsen att göra anmälningar i Samfällighetens namn, oavsett ärende.
Om inte punkt 1 hjälper så är vårt råd att gemensamt med intilliggande grannar, som således också borde vara påverkade av problemet, återigen försöka prata med grannen. Om det inte hjälper gå vidare till steg 2 och gör en gemensam anmälan till Miljökontoret.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Author:

Gällande Garage och Brandinspektion

december 29th, 2014
Kommentarer inaktiverade för Gällande Garage och Brandinspektion

Translation in English upon request to styrelsen@svartvidet.se

På Årsstämman 2014-02-12 beslutades att styrelsen skulle genomföra en Brandinspektion av garagen – ett steg att förebygga ev förvaring av föremål annat än fordon som kan vara en brandrisk.

Efter kontakt med Stockholms brandförsvar fick vi information om att en specifik inspektion av Brandmyndigheten inte är nödvändig och kommer inte ge oss mer än en kostnad för den tänkta inspektionen. Brandförsvaret kan inte annat än komma med rekommendationer och hänvisa till den lag som gäller vid brandfarliga varor i hemmet, dvs samma som styrelsen kan göra.

Det är upp till varje enskild fastighetsägare att följa dom lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarliga ämnen. Garaget ska nyttjas för fordon och är inte något extra förråd att förvara diverse andra saker i , inte så mycket för brandrisken som för risken att intilliggande bilar kan skadas vid ev ras.
Man ska  i slutändan komma ihåg att det mest brandfarliga i ett garage är ironiskt nog fordonet 🙂

Bifogad länk visar vad man får förvara i hemmet/garaget.
http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8/brandfarliga_varor_hemma

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Author: