Arkiv

Arkiv för januari, 2016

Vattenläcka

januari 17th, 2016
Kommentarer inaktiverade för Vattenläcka

Just nu har vi inget vatten i området, Stockholm vatten informerar om en Vattenläcka på Skattegårdsvägen

Förväntat klart:Under dagen
Berör även:Torparfarsvägen samt Torparmorsvägen

För mer info se: http://www.stockholmvatten.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—storningar/#p_5826

Author:

Vattenläcka 16-01-17

januari 17th, 2016
Kommentarer inaktiverade för Vattenläcka 16-01-17

Idag runt 8-tiden började vattenledningen in i området att läcka.

Stockholm Vatten arbetar nu (kl 11:10) med att täta läckan och under tiden arbetet pågår kommer vattnet att vara avstängt.

Tappställe kommer att finnas nere vid Skattegårdsvägen inom kort.

Arbetet kommer att pågå tills dess läckan är tätad och går det smidigt trodde Stockholm Vatten att vattnet skulle kunna vara på igen mellan kl 14-15, dock kan det ta längre tid än så.

 

Styrelsen

Author:

Senaste nytt om soporna

januari 14th, 2016
Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt om soporna

Hej alla

det är som ni märkt fortsatta problem med soporna och informationen från Stockholm vatten är bristfällig. Man har varit här och hämtat soporna som ligger utanför våra behållare men det fylls snabbt på igen.
Styrelsen uppmanar återigen att försöka hålla sina sopor i den gamla soptunnan vid fastigheten för att undvika skadedjur!

Gå gärna in och lyssan på Radio Stockholms inslag från i morse. Långt fler än vi har problem med detta!
http://t.sr.se/1ZlSpYk

Man tror på Stockholm Vatten att problemet kommer kvarstå denna vecka också. Man kommer jobba med tömningar över hela helgen och jobbar med tömningar fram till kl 22 om kvällarna.

Det skadar inte att flera ringer in till Stockholm Vatten och gör en anmälan om vår situation, ju fler desto bättre.
Anmälan kan göras här http://www.stockholmvatten.se/

 

Author:

VEM SKA PLOCKA UPP DINA SOPOR? /WHO IS GOING TO REMOVE THIS GARBAGE?

januari 12th, 2016
Kommentarer inaktiverade för VEM SKA PLOCKA UPP DINA SOPOR? /WHO IS GOING TO REMOVE THIS GARBAGE?

An English version of this IMPORTANT message will follow.

DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT SVENSK LAG ATT SKRÄPA NER PÅ GATOR 
15 kapitlet, paragraf 30 miljöbalken
”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.”

Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen.

Det är förvånansvärt och beklämmande hur oansvariga medlemmar vi har i föreningen!! Att man inte begriper att sopor på gatan inte bara skräpar ner området utan även drar till sig skadedjur och är en ren sanitär olägenhet för människors hälsa.

 

sopor

 

Sopor ute på gatan resulterar i råttor, när denna bild togs i morse sågs inte mindre än fyra råttor! Då ett råttpar kan producera inte mindre än 2000 råttungar/år kan ni bara föreställa er spridningen.

 

 

 

 

Stockholm stad har haft sedan nyår problem med sophanteringen, detta gäller många områden i vår närhet, och en anmälan har gjorts efter påtalan från boende i området fredagen den 8 januari. Ytterligare påminnelse samt ännu en anmälan från boende har gjordes den 11 januari om utebliven sophämning. Information kring försenad sophämtning finns att läsa här

http://www.stockholmvatten.se/aktuellt/nyheter-och-press/nyheter/nyhetssamling/2016/tillfalliga-forseningar-av-avfallstomning/

Så fort Styrelsen fick kännedom om problemet med soporna felanmäldes detta till Stockholm Vatten och uppdatering har skett på hemsidan och kommer så göras fram till problemet är löst.

Stockholms kommun, som är ansvarig för sophanteringen, har en Renhållningsordning (http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/riktlinjer/avfall/avfallsplan/kfs_2014-04_renhallningordning_stockholm.pdf) och i den återfinns föreskrift 2014:04

6 § Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall enligt 15 kap. miljöbalken utförs genom kommunens försorg av den eller de entreprenörer (nedan kallad entreprenören) som renhållaren anlitar för ändamålet

När det gäller varje fastighetsägares ansvar står i samma förordning att:

11 § Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som renhållaren tillhandahåller, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter, miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

12 § Hushållsavfall som uppkommer inom fastighet ska tillhandahållas på sådant sätt att renhållaren kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.

Dessa två paragrafer innebär att Stockholm Vatten inte är skyldiga att hämta sopor som placeras bredvid/utanför kärlen.

RATS

Det är även på gång en anmälan till miljö och hälsoskyddskontoret om sanitär olägenhet, där kommer anmälan göras om att det ligger sopor utanför kärlen och att det är upphov till olägenhet pga skadedjur och stank.

MEN det är föreningens skyldighet och dess medlemmar att se till att inte lägga sopor utanför kärlen. Det ansvaret har inte Stockholm Vatten (enl §11 ovan) och det innebär att föreningen kan ställas till svars för olägenheten och därmed också få ansvar för bortskaffande av soporna och kostnaden som detta medför. 

 

I Styrelsens uppdrag ingår att området har funktionalitet på berört område, att fungera som en fokal punkt och hantera samfällda frågor rörande våra gemensamma ytor och funktioner men ansvaret för området är fördelat på alla medlemmar!

Styrelsen uppmanar ALLA medlemmar att ta sitt ansvar

 

 

 

8128711_origFakta om ”dina nya grannar”

* En råtta kan överleva utan vatten längre än en kamel

* En råtta kan vistas i vatten i upp till 3 dagar och även överleva som spolas ned i toaletten – och hitta tillbaka på sin väg in i byggnaden genom samma väg som det kom ut ur!

*Råttor har bra känsla för orientering när de först lärt sig en rutt så glömmer de inte det igen

* På bara ett år så kan ett råttpar (brun råtta) och deras avkommor blir hela 2 000 råttor

* En råtta kan falla 15 meter och landa oskadad

* Svansarna från råttor används för balans och kommunikation. Råttor kan dessutom långsträckta och vidga blodkärlen i deras svansar hur de reglerar sin kroppstemperatur (de svettas inte som människor)

* Råttor har länge ansetts vara människans sjukdomsspridare. Det finns mer än 10 sjukdomar som råttor har bidragit till att sprida mellan människor. Värst av dessa var böldpest i medeltidens Europa

* Förutom att sprida sjukdomar så tycker vi också att råttor är skadedjur eftersom de förstör rör, byggnader, mat, osv. I nordöstra Indien drabbades två stater var 48 år av ett konjuktur fenomen som kallas ”Mautam”. Här översvämmade staterna i hungriga råttor som åt allt i sin väg och det kallas för en ”rått översvämning”

 MESSAGE IN ENGLISH 

It is surprising and disappointing how irresponsible members we have in the community association!! That you do not understand that the garbage on the street not only litter the area but also attracts pests and is a mere nuisance to human health.

Stockholm Municipality, which is responsible for waste disposal, have a Sanitation guideline to follow ( http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/riktlinjer/avfall/avfallsplan/kfs_2014-04_renhallningordning_stockholm.pdf ) and which can be read in rule  2014: 04

6 §
Collection, transport, recovery and disposal of household waste in accordance with Chapter 15.
Environment Code is performed through the agency of the municipality by the person or entrepreneurs (the contractor) as scavenger hires for this purpose

Regarding each property owner’s responsibilities are in the same regulation that:

11 §
Household waste must be submitted to the collection systems scavenger provider, unless otherwise specified in these regulations, environmental code or regulations issued pursuant to the Environmental Code
.

12 §
Household waste arising within the property shall be provided in such a way that the scavenger can fulfill their disposal obligation.

These two paragraphs means that Stockholm Water not required to collect garbage that is placed beside / outside vessels.

The Board’s mandate is to act as a focal point towards vendors see to that all necessary functionalities works on a day to day business but the responsibility for the area is divided among all members!

As soon as the Board became aware of the problem of garbage vessels we filed an error report of the problem to Stockholm Vatten and the update has been made on the website and will be made until the problem is solved. If information in English is needed please send an email to styrelsen@svartvidet.se

IT IS PROHOBITED BY SWEDISH LAW TO LITTER ON ROADS

Chapter 15, section 30 of the Environmental code

”No person shall litter the outdoors in a place to which the public has access or insight to”

Anyone who intentionally or neglegently litter in a place where the public has access to can be convicted of littering.


The Board encourages all members to take responsibility!

 

Author:

Driftstörningar i sophämtningen

januari 8th, 2016
Kommentarer inaktiverade för Driftstörningar i sophämtningen

Hej alla

efter att Stockholm stad har bytt leverantör för avfallshanteringen så tog det lite detektivarbete innan rätt information kom oss tillhanda i föreningen.

Det visar sig att Stockholm Vatten som numera är ansvariga har haft driftsstörningar med avfallstömningen. En anmälan om detta är gjort.

http://www.stockholmvatten.se/aktuellt/nyheter-och-press/nyheter/nyhetssamling/2016/tillfalliga-forseningar-av-avfallstomning/

 

Hälsningar

Styrelsen

Author: